Tisk

Antikorozní a izolační systémy

ke stažení:

Firma DENSO je jeden z největších producentů izolací a izolačních systémů ve světě. Založil svůj věhlas v roce 1922 na patentovaných bitumenových páskách. Trvalým výzkumem i praktickými aplikacemi takřka v celém světě se dnes zhruba s 15.000 spolupracovníky prosazuje na všech světových trzích a v poslední době i na trhu USA.

Antikorozní ochrana ocelového potrubí

Ocelové potrubí, obzvláště je-li uloženo v zemi, je vystaveno velkému riziku vzniku koroze, a tedy i znatelnému zkrácení své životnosti. Působení negativních vlivů, jakými jsou např. chloridy obsažené v půdě, nebo extrémní výkyvy teplot, má i pro ušlechtilou ocel bez ochranné složky z hlediska zachování vlastností oceli neblahé následky. A právě z toho důvodu je nutná antikorozní ochrana ocelového potrubí, kterou nabízíme klientům v té nejlepší možné kvalitě.

Antikorozní a izolační systémy DENSO

Systémy antikorozní ochrany ocelového potrubí DENSOLEN® (antikorozní izolační pásky a izolační páskové systémy) se používají k trvalé antikorozní ochraně do země uložených vodovodních potrubí i plynovodních potrubí, svarových spojů, potrubních oblouků a stavebních dílů. Vynález prvního typů třívrstevné pásky (DENSOLEN®  páska S40) v roce 1971 vedl o cca 10 let později k dalšímu vývoji dnes převážně používaných třívrstevných asymetrických antikorozních izolačních pásek, které se používají s velkým úspěchem při stavbě velkých potrubních systémů nebo při sanaci potrubí. Trvalý vývoj a vylepšování a také nasazení moderních polyetylenových materiálů charakterizují dnes DENSOLEN®  páskové systémy vývojový stupeň techniky v oblasti antikorozní ochrany ocelového potrubí.

DENSOLEN®  antikorozní izolační pásky lze kombinovat rozličnými způsoby. Pro všechny systémy je společné, že pro antikorozní ochranu vnitřního vinutí se vždy použije samosrůstající trojvrstevná nebo butylkaučuková páska. Jen pásky tohoto typu samosrůstají v oblasti přesahu vinutí a vytváří tzv. hadicový systém prakticky neprostupný pro vodní pára a elektrolyty.

Samosrůstání prostřednictvím srůstání molekul - neexistuje jasně definovaná oddělená vrstva!

 as40_clip_image004-2

Systémy antikorozní ochrany ocelového potrubí DENSOLEN®  jsou za studena aplikovatelné polyetylén-butylkaučukové samosrůstající pásky v kombinaci s nátěrem na butylkaučukové bázi. Systémy antikorozní ochrany DENSOLEN®   jsou jedno nebo dvou páskové. U jednopáskového systému přebírá  DENSOLEN® páska jak funkci antikorozní ochranné izolační pásky, tak i také ochrany proti mechanickému poškození. V dvoupáskovém systému jsou tyto funkce přiděleny jednotlivým páskám.

Jednopáskový systém       Dvoupáskový systém

 as40_clip_image004-(1)

as40_clip_image006        

      DENSOLEN®   systémy antikorozní ochrany jsou registrovány u DVGW a splňují požadavky EN 12068 a DIN 30672

 

 

Izolační systém je určen k provádění izolací potrubí, svarů, tvarovek a nádrží. Všeobecně se u systémů DENSOLEN rozlišují systémy ochrany proti korozi s jednou a dvěma páskami. U systémů s jednou páskou se tatáž páska používá pro vnitřní i vnější obal. U systému se dvěma páskami se pro vnitřní a vnější obal používají odlišné pásky.

Produkty mají širokou oblast využití a mohou být použity k mnoha účelům, které jsou popsané v následujících odstavcích. O všech produktech se dozvíte detailnější info v kategoriích Antikorozní ochrany, Primer + kit, Densolidy a Petroláty - páska a hmota.

Těsnění a izolace potrubí

Pro dopravu tekutých a plynných látek se často používají ocelová potrubí, která jsou na ochranu proti korozi obaleny polymerovým materiálem propustným pro vodu a kyslík. Vedle požadavku na snadnou zpracovatelnost při volbě produktu je nejdůležitějším kritériem odolnost obalu za různých provozních podmínek. Zásadně je třeba rozlišovat potrubí uložená do země a povrchově uložená potrubí. U plastových potrubí uložených do země je v mnoha případech nutná mechanická ochrana proti poškození zemí.

Ocelové roury pro potrubí uložené do země jsou zpravidla opatřeny izolací již v továrně a tím jsou chráněny proti korozi. Některé úseky potrubí mohou být opatřeny obalem teprve až po svaření rour na staveništi. K tomu patří při pokládání do otevřeného příkopu místa svarových švů, oblouky a spojky tvaru T i stavební díly potrubí, jako např. příruby, šoupátka a kulové kohouty. Při uložení potrubí "bez výkopu" musí být místo svarových švů pouze "dodatečně obaleno" na staveništi.
Požadavky na mechanickou ochranu plastových potrubí uložených do země se také liší podle způsobu uložení.

Povrchově uložená a používaná potrubí jsou všeobecně méně vystavena riziku koroze než potrubí uložená do země a zpravidla se chrání antikorozními nátěry. Ve zvláštních podmínkách se však také pro povrchová potrubí používají obalové materiály v silné vrstvě. U potrubí uložených v zemi na přechodu mezi zemí a vzduchem platí také zvláštní požadavky jako u teplovodního potrubí.
Nejčastěji používané antikorozní izolační pásky pro dodatečný obal potrubí, které je uloženo v zemi, jsou třívrstvé plastové pásky DENSOLEN. Mohou být použity na povrchu stejně jako petrolátové bandáže. 

Antikorozní obalové systémy nejsou zpravidla zastoupeny pouze jedním výrobkem, ale jsou to řešení složená z více složek. To znamená, že mnoho páskových systémů musí být zpracováno se základním nátěrem, který poskytuje přilnavost. Jiné složky jsou nutné jen v určitých případech použití, jako např. plnicí hmoty používané u nepravidelných tvarů povrchu nebo dutin.

Těsnění a izolace nádrží a trubkových zásobníků 

Charakteristickým rysem antikorozní ochrany ocelových nádrží uložených v zemi je, že se zpravidla jedná o velké plochy, které je třeba obalit. K tomuto účelu se obzvláště hodí bitumenové bandáže, zpracovávané za tepla. V případě malých nádrží a trubkových zásobníků lze také bezpečně použít plastové antikorozní izolační pásky DENSOLEN, které nejsou pouhou alternativou bitumenové bandáže, vzhledem ke své lepší mechanické odolnosti, izolaci a odolnosti proti stárnutí. Doporučuje se dodatečná mechanická ochrana antikorozního obalu pomocí ochranné rohože DENSOLEN, což bude záviset na stavu půdy, když se používají obalové materiály třídy zatížení B (např. bitumenová bandáž).

Mezi produkty tedy najdete bitumenovou bandáž DENSO AV, pásku DENSOLEN A S40, systém DENSOLEN s20/R20, pásku DENSOLEN S10 a ochrannou rohož DENSOLEN DRM-PP 1000 PLUS.

 Izolační strojky

Při navíjení plastových pásek DENSOLEN je důležitým kritériem zpracování napnutí pásky. Dostatečné napětí lze dosáhnout bezpečně a snadno pomocí izolačního strojku DENSOMAT s ručním nebo motorovým pohonem. Navíc, navíjení pásek DENSOLEN strojkem DENSOMAT je rychlé a mimořádně ekonomické, protože se udržuje konstantní překrytí pásky. Při navíjení třívrstvých pásek se automaticky odvíjí dělicí mezivrstva.

Nabízíme produkty DENSOMAT 1, DENSOMAT KGR JUNIOR, DENSOMAT 11.

Izolace kabelů 

K izolaci a utěsnění elektrických instalací se používají butylkaučukové pásky. Antikorozní izolační pásky se v místě přesahu dokonale svaří a vytvoří obal ve tvaru hadice, která brání difuzi. Při instalacích na povrchu nebo k utěsnění přípojů do budov se přednostně používají černě zbarvené kaučukové pásky. Pro utěsnění krytů kabelových spojek se vedle butylkaučukových pásek mohou také použití bandáže na petrolátové nebo bitumenové bázi a plastové pásky pokryté fólií.

Mezi nabízené butylkaučukové pásky DENSOLEN patří typy E10, ET100 a N10, nabízíme také bandáže DENSO TEC, DENSO-ELT a plastovou pásku densolen RP.

Izolace/galvanické články

Aby se zabránilo vytváření galvanických článků a kontaktní koroze, je žádoucí použít u mnoha kovových a plechových konstrukcí izolační mezilehlou vrstvu mezi dvěma stavebními díly, zvláště když se jedná o odlišné kovy nebo rozdílně legované kovy. K tomuto účelu jsou vhodné trvale tvárné pásky a bandáže na bázi butylkaučuku, bitumenu nebo petrolátu.

Z našich produktů můžete využít k zabránění vytváření galvanických článků a kontaktní koroze butylkaučukové pásky DENSIT K/FK a RW120 a bandáže DENSO-TEC, DENSO-FE A DENSO-ELT.

Závitové spoje

Závitové spoje v plynových a vodovodních potrubích musí být trvale utěsněny vhodným materiálem, aby nedocházelo k úniku. Jestliže se některý spoj v plynovém vedení nebo instalaci uvolní, je možné, do určitého stupně netěsnosti, provést dodatečné utěsnění polymerovou disperzí bez demontáže.

O nabízených výrobcích DENSOL a DENSO-DENSKIN B se vše dočtete u produktů.

Těsnění betonu a zdiva

K utěsnění styčných spár na straně k zemi v betonových stavebních dílech, přípojkách ke stavbám a zdivu, jakož i k plošnému těsnění v pozemních stavbách a inženýrských sítích se používají bitumenové bandáže. Zpracování za tepla v kombinaci s odpovídajícím základním nátěrem zaručuje dokonalé utěsnění, i v případě, že je podklad značně nasákavý.

K těsnění betonu a zdriva můžete z našich výrobků využít bandáži DENSO-THERM.

Těsnění kovových konstrukcí

U kovových konstrukcí pozemních staveb a ve výrobě karoserií je velmi často nutné použít těsnění mezi kovy a jinými materiály, jako např. dřevem nebo sklem nebo také mezi dvěma kovovými stavebními díly. V těchto případech jsou výhodné trvale tvárné pásky a bandáže na bázi butylkaučuku, plastu, bitumenu nebo petrolátu. Na viditelných místech se používají plastové pásky potažené plastovou nebo aluminiovou fólií.

Mezi produkty využitelné k těsnění kovových konstrukcí patří pásky DENSO ALU, DENSOLEN RP, DENSIT K/FK, DENSIT RW120 a bandáže DENSO-TEC, DENSO-FEU a DENSO-ELT.

Napínací kotvy a lana

ři stavbě mostů a u systémů napínacích kotev se používají napínací výztuže nebo napínací lana, spletená nebo ve svazku, z velmi pevných ocelových vláken. Napínací lana musí být chráněna proti korozním vlivům, protože tvorba rzi a trhlinky způsobené pnutím podstatně snižují statickou a dynamickou zatížitelnost. Jako protikorozní ochrana se používají trvale tvárné hmoty na bázi petrolátu (např. hmota DENSO-JET), které obalí jednotlivé dráty a vyplní kruhový prostor mezi napínacími lany a pouzdrem. Tyto hmoty je možno aplikovat tavicí injekcí a umožňují, na rozdíl od cementové malty, dodatečné napnutí nebo výměnu napínacích dílů, aniž by došlo k jakémukoliv poškození. Vedle vyplnění pouzdra je možné ovinout napínací kotvy a nosná lana v pozemních stavbách a stavbách mostů trvale tvárnými bandážemi na bázi petrolátu.

U systémů napínacích kotev musí být oblast hlavy kotvy také chráněna před korozí trvale tvárnou antikorozní hmotou (např. DENSO-FILL).

K ochraně napínacích kotev a lan slouží produkty DENSO-JET, DENSO-FILL, DENSO-CORD a bandáže DENSOFLEX A DENSOFLEX HT.

Chladící technika

U ocelových potrubí existuje mimořádně vysoké riziko koroze vzhledem k trvalému stavu pod bodem tání. Aby nedocházelo ke kondenzaci vody, nebo aby se alespoň snížila na minimum, jsou tato potrubí v normálních podmínkách opatřena izolačními materiály ve tvaru polovičních skořepin. Přístup vlhkosti k potrubí může být však jen tehdy dokonale omezen, když mezi izolačními materiály a povrchem oceli je nanesena antikorozní hmota, např. na bázi petrolátu.
Jako případná alternativa může být obal potrubí (s polovičními skořepinami nebo bez nich) z měkce tvárné petrolátové bandáže.

O hmotě DENSO-KW a bandáži DENSO-TEC se dočtete více opět u daných produktů.

Domovní přívody

Roury pro dopravu plynných a kapalných médií, jakož i silnoproudé kabely a sdělovací kabely se musí utěsnit u domovního přívodu proti přístupu plynu a vody. Jestliže zásobovací vedení prochází zdmi nebo stropy v ochranné rouře, je nutné utěsnit kruhový prostor mezi domovním přívodním vedením a pláštěm a montážní otvor k prostoru přístroje mezi pláštěm a zdí nebo podlahovou deskou. Pro toto utěsnění se používají elastomerové těsnicí kroužky, které jsou přizpůsobeny průměru zásobovacího vedení. Jako alternativa, může být kruhový prostor mezi zásobovacím vedením a jádrovým vrtáním utěsněn reaktivní pryskyřicí a vedení může být ve zdi současně upevněno.

O systému DENSOPAL a polyuretanové expanzní pryskyřici DENSOLID SH240 se více dočtete u konkrétních produktů.

Domovní instalace

Vedení domácí instalace uložená pod omítkou nebo mazaninou nebo fitinky pro spojování potrubí tlakem (nerozebíratelný spoj) mají být chráněny antikorozním obalem a současně mají být odděleny od zdiva. I u nerezavějících materiálů je vhodný izolační obal, aby se zabránilo vzniku kontaktní koroze vlivem galvanických článků. Obal ve tvaru hadice, utěsněný proti vodě, kyslíku a difuzi se získá spirálovitým ovíjením objektu určeného k ochraně. K tomu se používají pásky na bázi butylkaučuku, které se svaří v místě překrytí, aniž by vytvořily hraniční vrstvu.

Mezi ně patří butylkaučuková páska s brzdou proti protahování DENSOLEN N8.

 

↓ Rozbalit text ↓ ↑ Sbalit text ↑
as40

Antikorozní ochrany

Antikorozní obalové systémy nejsou zpravidla zastoupeny pouze jedním výrobkem, ale jsou to řešení složená z více… >>

primerkitt

Primer + kit

DENSOLEN® Primer a DENSOLEN®, eventuálně DENSIT® Kitt jsou produkty na butylkaučukovém základě. Pro DENSOLEN® systémy… >>

densolidy3

Densolidy

Produktová paleta DENSOLID®- nabízí speciální řešení pro antikorozní ochranu na základě polyuretanů. Dvousložkové… >>

petrolaty_clip_image006

Petroláty - páska a hmota

DENSO® petrolátové pásky nabízí vynikající, dlouhodobě osvědčenou antikorozní ochranu pro kovové povrchy.… >>

izolacnipasky1

Izolační pásky

DENSOLEN®-pásky jsou polyetylén-butylkaučukové pásky a vyznačují se především následujícími vlastnostmi:… >>

manžeta1

Smršťovací manžety

DEKOTEC® smršťovací manžety se dodávají jako středně teplotní smršťovací manžety MTS pro provozní teploty do +55°C… >>